Jutalékszabályzat

Jelen szabályzat az InnoFit Fusion Marketing LLC (2300 N Street, NW Suite 300-RLK Washington, District of Columbia 20037) („InnoFit”) céghez regisztrált Business Partnerek („Partner”) Üzleti szabályzatban rögzített feltételek szerinti bónusz elszámolási és jutalék kifizetési rendjét szabályozza.
Jelen szabályzatban használt fogalmak értelmezése megfelel az Üzleti szabályzatban foglaltaknak.
Bónusz jogosultság
1. Bónusz elszámolásra az InnoFit minden – az Üzleti Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő – aktív Partnere jogosult, aki teljesítette a minimum elvárt forgalmat a fordulónapig. Ez minden hónap 20.-a.
A bónusz alapja
2. Minden termék esetén 4 része van a termék árának:
Bekerülési költség (doboz, gyümölcsök, zöldségek) és egyéb járulékos költségek (gyártási költségek, logisztika, szállítás, tárolás)
Bónusz alap (PÉ alapú, ami diferencia/volumen bónuszként kerül kiszámításra)
Direkt bónusz (a termék árának alapesetben a 20%-a)
Az ÁFA - ami azé az országé, ahonnan érkezik a vásárló
Mivel az InnoFit termékeknek és szolgáltatásoknak eltérő lehet az árképzése, ezért az egységes bónusz számítás érdekében használjuk a pontértéket (PÉ), mint egységes mérőszámot. A PÉ a szolgáltatások és a termékek pontban kifejezett marketingértéke, ami a bónusz számítás alapja. A termék árában a bónusz alapot nevezzük 100%-nak, mivel ténylegesen ez kerül a partnerek számára 100%-ban visszaosztásra.
3. A bónusz számításának az alapja, a Partner saját és csoportjában létrejött, és pénzügyileg rendezett, visszaigazolt megrendelések („vásárlás”) pontértéke (PÉ), amely a Partner jelszóval védett webirodájában minden nap jóváírásra, a hónap utolsó napján pedig óránként frissítésre kerül. A PÉ az üzleti szintekre történő minősülés alapja.
4. A PÉ minden hónap első naptári napja 0:00 órától az adott hónap utolsó napja 24:00 óráig tartó időszakban gyűjthető. Minden naptári hónap végén a bónusz elszámolást követően az összes PÉ nullázódik, azonban a Partner az addig elért üzleti szintjét az Üzleti Szabályzatban foglaltak szerint megtartja.
5. Az az új Partner, aki egy adott hónap 25. napján, vagy azt követően regisztrál partnernek, az a jóváírt PÉ-et, mint személyes PÉ-et a következő hónapra átviszi (ezáltal mentesül a havi minimálisan elvárt forgalom teljesítése alól), azonban a felső vonal csoportforgalmába, valamint a bónusz számításba az átvitt PÉ már nem számít bele, hiszen előző hónapban ez a PÉ már elszámolásra került.
A bónusz kiszámítása
6. Minden csoporton belüli vásárlás után a PÉ-kel együtt az adott pillanatban érvényes üzleti szintnek és szintkülönbségnek megfelelő differencia (volumen) bónusz is jóváírásra kerül. Kivételt képeznek a jogdíj típusú bónuszok, amelyek elszámolására és jóváírására a havi zárás időpontjában kerül sor.
7. A vásárlás során jóváírt bónusz a PÉ-nek, a PÉ 8. pontban rögzített euró egyenértékének, valamint az 1. Táblázat alapján számított differencia-százaléknak a szorzata.
8. 1 PÉ = 1 euró. A PÉ euróban kifejezett értéke változtatásának jogát az InnoFit fenntartja. A szorzó változtatása a már jóváírt, elszámolt, de még ki nem fizetett jutalék mértékét nem érinti.

Induló munkatárs

Munkatárs

Team Leader

Senior Team Leader

Bronze Manager

Silver Manager

Gold Manager

Director / Ambassador

4. generáció

2%

3. generáció

3%

2. generáció

5%

1. generáció

8%

Gold Manager

70%

65%

60%

55%

40%

20%

70%

Silver Manager

50%

45%

40%

35%

20%

50%

Bronze Manager

30%

25%

20%

15%

30%

Senior Team Leader

15%

10%

5%

15%

Team Leader

10%

5%

10%

Munkatárs

5%

5%

Induló munkatárs

-

Oldaltartás
9. Oldaltartásnak nevezzük a Partner legerősebb (legtöbb pontértéket forgalmazó) vonalán kívül képződött forgalmát.
Például, ha a legerősebb láb 12.000 PÉ-et forgalmaz egy hónapban, és az összes többi, együttvéve 5.000 PÉ-et, akkor az oldaltartása 41,67%-os (5.000 a 12.000-nek a 41,67%-a).
10. Az oldaltartásra vonatkozó követelmény csak az Igazgató és az afölötti üzleti szinteken érvényes.
Munkatársi és Vezetői (manageri) Szinteken nincs jelentősége az oldaltartásnak, mert ott a differencia (volumen) bónusz miatt eleve csak akkor kap bónuszt a Partner az alsóvonala után, ha van a kettejük közötti százalék-különbség.
11. Igazgatói szinteken a jogdíj típusú bónusz jogosultsághoz a Partner jogdíjas frontja, azaz szintén Gold Manager szintet elért legnagyobb lábán kívül még min. 40%, de maximum 6.000 PÉ direkt csoportforgalom (oldaltartás) szükséges.
12. Amennyiben a Partner teljesíti a szükséges oldaltartást, akkor a legerősebb vonala után is bónuszra jogosult.
13. Amennyiben a Partner nem teljesíti a szükséges oldaltartást, akkor a legerősebb lábából nem jogosult bónuszra, viszont minden további lába után azonban igen.
14.A későbbiekben a Partner bármikor jogosulttá válhat a legerősebb lába után is jutalékot felvenni, amennyiben az adott havi zárás alapján teljesíti a szükséges oldaltartást. Az utólagos kvalifikáció esetén a jogdíjra jogosult lábból 50% bónuszra jogosult.
15. A Partnert megillető havi bónuszai az adott hónap utolsó napján 24:00 órai zárással kerül kiszámításra. Az így kiszámított bónusz összeg nettó, azaz az ÁFA-t nem tartalmazza.
A havi kiszámított bónusz a Partner webirodájában felhasználható bónuszként jelenik meg.
16. Ha egy vásárló hónap zárást követően eláll a vásárlástól, vagyis visszakéri a megrendelt áru értékét, ebben az esetben a vásárlás után korábban elszámolt/jóváírt bónuszokat a Cég visszavonja (negatív előjellel jóváírja, majd havi záráskor kerül ténylegesen levonásra).
A bónusz / jutalék kifizetése
17. A bónusz kifizetésének feltételei:
17.1 A partner AKTÍV státusza az InnoFit rendszerében.
17.2 A partner az üzleti szintjének megfelelően, az üzleti szabályzatban leírtak szerint köteles teljesíteni az InnoFit által előírt kötelezettségeit.
17.3 Az aktuálisan felhasználható bónusz (aktuális bónusz) kifizetése mindig a legutolsó lezárt hónapot követően történik.
17.3.1 Amennyiben az aktuális felhasználható bónuszt a 20. pont szerint a partner nem kéri, úgy a bónusz göngyölítésre kerül (göngyölt bónusz).
17.3.1.1 A göngyölt bónusz felhasználása az arra kijelölt felületen, az ott leírtak szerint történik.
18. A bónusz kifizetésének módja:
18.1 Számla ellenében banki utalással.
Az InnoFit csak olyan, a vonatkozó jogszabályok szerint kiállított számlát fogad be, amelynek szállítója a Partner (amennyiben egyéni vállalkozó) vagy olyan cég, ahol a Szállító és a Partner közötti jogviszony képviseleti, tagsági vagy vezetői munkaviszony.
18.1.1 A jogviszonyt az InnoFit nem vizsgálja, azonban a Partner köteles a webirodába az erről szóló dokumentumot feltölteni, hogy a Szállító megfelelő jogalappal rendelkezik a kiszámlázott szolgáltatás elvégzésére, azaz jogi vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve egyéb társulási forma, amely vállalkozói igazolvány/regisztrációs lap, cégnyilvántartás vagy bírósági nyilvántartás alapján ellenőrizhető.
18.1.2 A számla kibocsátójának rendelkeznie kell a reklámügynöki tevékenységi körrel kapcsolatos igazolással, amit a partnernek szintén a webirodában az arra kijelölt helyen fel kell töltenie.
18.1.3 Mivel az InnoFit nem ÁFA fizető, ezért mindig NETTO értéket kell szerepeltetni a kiállított számlán.
18.2 A bónusz kifizetése bizonylat ellenében, bankkártyás fizetéssel is történhet.
Ez a fizetési mód még fejlesztés alatt áll
19. A jutalék kifizetésének pénzneme: Euró (EUR).
20. A jutalékról szóló számla beérkezésének minden hónap 8-áig meg kell történnie a webirodában erre kijelölt helyen.
21. A jutalékról szóló számla kiegyenlítése 8-a után 5 munkanapon belül a számlaösszeg kizárólag bankszámlára történő átutalásával történik.
22. Az InnoFit nem vállal felelősséget a jutalék kifizetésből származó, a Partner, illetve a Szállító által teljesítendő bevallási és adó-, illetve járulék fizetési és egyéb kötelezettségek teljesítéséért. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a Partner minden esetben köteles betartani a jogszabályokból fakadó kötelezettségeit.
Hatálybalépés
Jelen Szabályzat 2022. augusztus 1-től visszavonásig érvényes.
2022. Augusztus 1.
PHP kódrészletek Powered by : XYZScripts.com